všeobecné prodejní podmínky (VPP)

 

1. Rozsah platnosti:
Níže uvedené prodejní podmínky platí pro všechny dodavatelské smlouvy uzavřené mezi objednatelem a námi. Dále platí pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když se znovu výslovně nesjednají. Odlišné podmínky objednatele, pokud je neuznáme výslovně, jsou pro nás nezávazné, i když jim výslovně neodporujeme. Níže uvedené prodejní podmínky platí i tehdy, když objednávku objednatele bez výhrad provedeme s vědomím odlišných podmínek objednatele.

 

2.0 Nabídka a uzavření smlouvy

2.1 Dodavatelské smlouvy (objednávky, akceptace, odvolávky dodávky a dále jejich změny a dodatky) vyžadují písemnou formu. Odvolávky dodávky lze provést i přenosem dat.
2.2 Naše nabídky jsou nezávazné. Ledaže jsme je výslovně označili jako závazné.
2.3 Objednávku objednatele, která je kvalifikovaná jako nabídka k uzavření kupní smlouvy, můžeme akceptovat zasláním potvrzení objednávky do 2 týdnů nebo zasláním objednaných produktů během stejné lhůty. Pokud jsme objednávku neakceptovali do 2 týdnů od příjmu, je objednatel oprávněn ji odvolat. Odvolávka dodávky se stane nejpozději závaznou, když jsme ji neodporovali do 2 týdnů od příjmu.
2.4 Vyhrazujeme si vlastnictví, autorská a ostatní ochranná práva ke všem zobrazením, kalkulacím, výkresům a jiným podkladům. Objednatel je smí předat třetí osobě pouze s naším písemným souhlasem, nezávisle na tom, zda jsme je označili jako důvěrné nebo ne.

 

3.0 Platební podmínky

3.1 Naše ceny platí vyplaceně výrobní závod, bez balení, pokud není v potvrzení objednávky stanoveno jinak. Ceny neobsahují zákonnou daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty vykážeme v den fakturace samostatně na faktuře.
3.2 Úhrada se provede 25. dne v měsíci následujícím po dodání, pokud objednatel má do posledního dne v měsíci k dispozici prověřitelnou fakturu. V případě přijmu předčasné dodávky se splatnost řídí dle dohodnutého termínu.
3.3 Úhrada se provede bankovním převodem. Na příkazu k úhradě je objednatel povinen nám sdělit stav účtu. Nesrovnalosti se neprodleně sdělí objednateli. Úhrada šekem vyžaduje náš výslovný souhlas.
3.4 Při chybném dodání je objednatel oprávněn hodnotově poměrnou část úhrady zadržet až do řádného plnění.
3.5 Odečet skonta je přípustný jen v případě zvláštní písemné dohody mezi námi a objednatelem. Úhrada se považuje za uskutečněnou až tehdy, kdy částkou můžeme disponovat. V případě platby šekem se úhrada považuje za uskutečněnou až tehdy, kdy je šek proplacen.
3.6 Dostane-li se objednatel do prodlení s některou platbou, platí zákonná ustanovení.
3.7 Objednatel je oprávněn k vzájemnému zápočtu, i když vytkne vadu nebo uplatňuje protinároky, jen když byly protinároky právoplatně stanoveny, byly námi uznány nebo jsou nesporné. Právo na zadržení má objednatel jen, když jeho protinárok vyplývá ze stejného smluvního vztahu.

 

4.0 Termíny a lhůty, expediční doložka

4.1 Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Námi uvedená dodací lhůta začíná až poté, co byly vyjasněny technické otázky. Rovněž je objednatel povinen splnit všechny jeho povinnosti. Zboží se poskytne včas s ohledem na obvyklou dobu nutnou na nakládku a expedici. Pro všechny obchodní doložky platí podmínky INCOTERMS.
4.2 Nakládka a expedice se provedou bez pojištění a na nebezpečí objednatele. Budeme se snažit zohlednit požadavky a zájmy objednatele ohledně druhu expedice a přepravní cesty, tím vyvolané vícenáklady jdou k tíži objednatele, a to i v případě dohodnutého dodání bez dopravného.
4.3 Přepravní obaly ani jiné obaly nebereme zpět, pokud je to v souladu s vyhláškou o obalech. Výjimkou jsou námi poskytované vratné obaly.
4.4 Pozdržíme-li expedici na přání nebo ze zavinění objednatele, jsme ochotni zboží uskladnit na náklady a nebezpečí objednatele a dle našich možností. V tomto případě má avízo o připravenosti k expedici stejné důsledky jako expedice
4.5 Na požadavek a na náklady objednatele pojistíme dodávku přepravním pojištěním.

 

5.0 Prodlení dodávky

5.1 Jedná-li se u smlouvy, na základě které se dodávka uskuteční, o fixní obchod ve smyslu § 286 odst. 2 číslo 4 ObčZ. nebo § 376 ObchZ., ručíme dle zákonných ustanovení. Totéž platí, když je objednatel z důvodu prodlení dodávky, za které odpovídáme, oprávněn uplatnit odpadnutí svého zájmu o další plnění smlouvy. V tomto případě je naše ručení omezeno na předvídatelnou typicky vznikající škodu, pokud prodlení dodávky nevyplývá z úmyslného porušení smlouvy, za které odpovídáme, přičemž zavinění našich pověřenců lze přičítat nám.
5.2 Taktéž ručíme vůči objednateli v případě prodlení dodávky dle zákonných ustanovení, pokud prodlení vyplývá z úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení smlouvy, za které odpovídáme. Naše ručení je omezeno na předvídatelnou typicky vznikající škodu, pokud prodlení dodávky nevyplývá z úmyslného porušení smlouvy, za které odpovídáme.
5.3 Pro případ, že prodlení dodávky, za které odpovídáme, vyplývá ze zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti, ručíme dle zákonných ustanovení s tím, že v tomto případě ručení za náhradu škody je omezeno na předvídatelnou typicky vznikající škodu.
5.4 Další ručení za prodlení dodávky, za které odpovídáme, je vyloučené. Nedotčené zůstávají další zákonné nároky a práva objednatele, která mu příslušejí kromě nároku na náhradu škody z prodlení dodávky, za které odpovídáme,
5.5 Jsme kdykoliv oprávněni k dílčí dodávce a k dílčímu plnění, pokud je pro objednatele únosné.
5.6 Dostane-li se objednatel do prodlení s příjmem dodávky, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody a případných vícenákladů. Totéž platí, když objednatel zaviněně poruší povinnou součinnost. Vznikem prodlení s příjmem dodávky, příp. prodlení s dlužnou součinností přechází nebezpečí náhodného zhoršení a náhodného zániku produktu na objednatele.

 

6.0 Reklamace

Objednatel je povinen nám písemně oznámit vady dodávky, chybná dodání a odchylky množství, jakmile je dle okolností řádného průběhu obchodu zjistil, a to neprodleně, nejpozději 10 dnů po obdržení zboží. V tomto smyslu se zříkáme námitky opožděné reklamace.

 

7.0 Ručení za vady

7.1 Nároky z vad má objednatel jen tehdy, když řádně splnil svou povinnost prohlídky a reklamační povinnost dle § 377 ObchZ.
7.2 SMá-li zboží vadu, za kterou odpovídáme, jsme povinni poskytnout náhradní plnění za vyloučení práva objednatele odstoupit od smlouvy nebo snížit kupní cenu, ledaže jsme na základě zákonné úpravy oprávněni náhradní plnění odmítnout. Objednatel je povinen nám poskytnout přiměřenou lhůtu pro náhradní plnění, zejména před zahájením výroby (obráběním nebo montáží), a poskytnout nám příležitost k vytřídění, pokud to lze po objednateli spravedlivě požadovat. Náhradní plnění lze provést dle volby objednatele odstraněním vady nebo dodáním nového zboží. V případě odstranění vady poneseme potřebné výdaje, pokud se nezvyšují proto, že předmět smlouvy se nachází na jiném místě než na místě plnění.
7.3 ISelhalo-li náhradní plnění, může objednatel dle své volby požadovat snížení kupní ceny nebo prohlásit odstoupení od smlouvy. Náhradní plnění se považuje za selhané třetím marným pokusem, pokud nejsou další pokusy o náhradní plnění přiměřené a pro objednatele únosné.
7.4 Nároky na náhradu škody za níže uvedených podmínek vady může objednatel uplatnit až poté, co náhradní plnění selhalo. Právo objednatele na uplatnění dalších nároků na náhradu škody za níže uvedených podmínek zůstává tím nedotčené.
7.5 Nároky z ručení za vady se promlčují 1 rok po dodání zboží objednateli, ledaže jsme vadu podvodně zamlčeli; v tomto případě platí zákonná ustanovení.
7.6 Máme povinnost dle zákonných předpisů zboží vzít zpět, příp. snížit kupní cenu i bez jinak potřebného stanovení lhůty, když odběratel objednatele jako spotřebitel prodané nové movité věci (koupě spotřebního zboží) mohl pro vadu tohoto zboží po objednateli požadovat zpětvzetí zboží nebo snížení kupní ceny nebo pokud vůči objednateli namítne stejný z toho vyplývající nárok na regres. Kromě toho jsme povinni nahradit objednateli náklady, zejména náklady na přepravu, cestu, práci a materiál, které objednatel vynaložil ve vztahu ke konečnému spotřebiteli v rámci náhradního plnění na základě vady zboží existující v době přechodu nebezpečí na objednatele. Tento nárok je vyloučen, jestliže objednatel řádně nesplnil svou povinnost prohlídky a reklamační povinnost dle § 377 ObchZ.
7.7 Závazek dle č. 6 je vyloučen, pokud se jedná o vadu na základě reklamních tvrzení nebo jiných smluvních dohod, které nepocházejí od nás, nebo když objednatel poskytl konečnému spotřebiteli zvláštní záruku. Závazek je rovněž vyloučen, pokud objednatel na základě zákonné úpravy sám nebyl povinen k výkonu práv ze záruky vůči konečnému spotřebiteli, nebo když neprovedl tuto výtku vůči mu kladenému požadavku. To platí rovněž, když objednatel převzal vůči konečnému spotřebiteli ručení nad zákonnou mírou.
7.8 Neomezeně ručíme dle zákonných ustanovení za škody na životě a zdraví vyplývající z našeho úmyslného porušení povinnosti nebo z našeho porušení povinnosti z nedbalosti, a dále za škody, které zahrnuje ručení dle zákona o ručení za výrobek. Za škody, které nejsou zahrnuty ve větě 1 a vyplývají z našeho úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení smlouvy, ručíme dle zákonných ustanovení. V tomto případě je ale ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelnou typicky vznikající škodu, pokud jsme nejednali úmyslně. V tom rozsahu, ve kterém jsme ohledně zboží nebo části zboží poskytli záruku určitých vlastností a/nebo trvanlivosti, ručíme také v rámci této záruky. Za škody vyplývající z chybějící zaručené vlastnosti nebo trvanlivosti, které se ale nevyskytují bezprostředně na zboží, ručíme ovšem jen tehdy, když riziko vzniku takové škody je viditelně zahrnuto do záruky určitých vlastností a trvanlivosti.
7.9 Další ručení je vyloučené bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. To platí zejména i pro deliktní nároky nebo nároky na náhradu marných nákladů místo výkonů. Tím nedotčené zůstává naše ručení dle odstavce 5.0 (Prodlení dodávky).
7.10 Nároky objednatele na náhradu škody pro vadu se promlčují za 12 měsíců po dodání zboží. To neplatí v případě námi zaviněné škody na životě a zdraví nebo když jsme jednali úmyslně nebo v hrubé nedbalosti.

 

8.0 Výhrada vlastnictví

8.1 Až do úplného zaplacení všech nároků, které nám příslušejí z obchodních styků, zůstávají dodané produkty naším majetkem (zboží s výhradou).
8.2 Předtím je zástavní převod nebo převod do zajišťovacího vlastnictví zakázán. Další prodej je dovolen jen obchodníkům v obvyklém obchodním styku mimo kontokorentní vztah a jen za podmínky, že obchodník obdrží od svých zákazníků platbu v hotovosti nebo že sjedná výhradu, že vlastnictví přejde na jeho zákazníka až poté, co ten zcela splnil všechny své platební závazky.
8.3 Pro případ dalšího prodeje nám objednatel za účelem zajištění postoupí své budoucí pohledávky z dalšího prodeje za svými zákazníky se všemi vedlejšími právy, aniž by to ještě vyžadovalo pozdější zvláštní prohlášení. Prodá-li se zboží s výhradou dál s jinými předměty, aniž byla pro zboží s výhradou dohodnuta samostatná cena, postoupí nám objednatel přednostně před zbývající pohledávkou tu část pohledávky na celkovou cenu, která odpovídá námi vyfakturované hodnotě zboží s výhradou plus přirážka ve výši 10 % této hodnoty. Až do odvolání je objednatel oprávněn k inkasu postoupené pohledávky z dalšího prodeje. Na naše vyžádání je objednatel povinen poskytnout zákazníkovi, dodavateli informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči zákazníkovi a předat potřebné podklady. Všechny náklady inkasování a případných intervencí ponese objednatel.
8.4 Objednateli je povoleno zboží s výhradou zpracovat, přeměnit nebo spojit s jinými předměty. Zpracování nebo přeměnu provádí pro nás. Staneme se bezprostředně vlastníkem věci vyrobené zpracováním nebo přeměnou. Pokud to z právních důvodů není možné, souhlasí objednatel s tím, že se v každé době zpracování nebo přeměny stáváme vlastníkem nové věci. Objednatel novou věc pro nás uchová s péčí řádného hospodáře. Zpracovaná nebo přeměněná věc se považuje za zboží s výhradou.
8.5 Při zpracování, přeměně nebo spojení s jinými předměty v našem vlastnictví nám přísluší spoluvlastnictví nové věci ve výši toho podílu, který vyplývá z poměru hodnoty zpracovaného, přeměněného nebo spojeného zboží s výhradou k hodnotě nové věci. Pro případ prodeje nové věci nám tímto objednatel za účelem zajištění postupuje svůj nárok z dalšího prodeje za odběratelem se všemi vedlejšími právy, aniž by to ještě vyžadovalo pozdější zvláštní prohlášení. Postoupení platí ovšem jen ve výši částky, která odpovídá námi vyfakturované hodnotě zpracovaného, přeměněného nebo spojeného zboží s výhradou plus přirážka ve výši 10 % této hodnoty. Nám postoupená část pohledávky má přednost před zbývající pohledávkou. Pokud objednatel zboží s výhradou spojí s movitými věcmi, postoupí nám objednatel za účelem zajištění své pohledávky, které mu příslušejí jako úhrada za spojení, se všemi vedlejšími právy.
8.6 Jsme oprávněni zmocnit se zboží s výhradou, jestliže se objednatel dostal do prodlení se splněním nároků z obchodního styku, které vůči němu jsou. Toto zmocnění nepředstavuje žádné odstoupení od smlouvy. Jsme pak oprávněni zboží s výhradou zpeněžit a uspokojit se z výnosu se zápočtem na otevřené nároky.
8.7 Převýší-li hodnota zajištění naše nároky vůči objednateli z běžného obchodního styku celkem o více než 25 %, jsme povinni na vyžádání objednatele v tomto rozsahu uvolnit mu příslušející zajištění dle jeho volby.
8.8 Byly-li naše nároky z obchodního styku zcela uspokojeny, přejde na objednatele vlastnictví zboží s výhradou, podíl spoluvlastnictví zpracovaných, přeměněných nebo spojených předmětů a postoupené pohledávky.

 

9.0 Kvalita a dokumentace

Naše aktuálně platné znění Dohody o zajištění kvality je součástí obchodních podmínek a upravuje požadavky na kvalitu a dokumentaci.

 

10.0 Mlčenlivost

Objednatel se zavazuje se všemi neveřejnými obchodními a technickými podrobnostmi, o kterých se dozvěděl díky obchodnímu styku, nakládat jako s obchodním tajemstvím. Výkresy, modely, šablony, vzorky a podobné předměty nesmí přenechat ani jinak zpřístupnit nepovolané třetí osobě. Kopírování takových dokumentů je přípustné jen v rámci podnikové potřeby a dle ustanovení autorského práva.

 

11.0 Vyšší moc

11.1 Vyšší moc, stávky, nepokoje, úřední opatření a další nepředvídatelné neodvratitelné a závažné události nás zprosťují našich povinností k plnění po dobu poruchy a v rozsahu jejího účinku.
11.2 To platí rovněž, když tyto události nastanou v době, kdy jsem v prodlení. Jsme povinni v rámci únosného neprodleně poskytnout potřebné informace a naše závazky v dobré víře přizpůsobit změněným poměrům.

 

12. Místo plnění, soudní příslušnost, rozhodné právo

12.1 Místem plnění a soudní příslušnost pro dodávky a platby a dále pro všechny spory vzniklé mezi námi a objednatelem ze smluv uzavřených mezi námi a ním je sídlo naší společnosti. Jsme ale oprávněni žalovat kupujícího i v jeho bydlišti nebo sídle.
12.2 Vztahy mezi smluvními stranami jsou upraveny výlučně dle práva platného ve Spolkové republice Německo. Použití jednotného zákona o mezinárodní koupi movitých věcí nebo zákona o mezinárodních kupních smlouvách je vyloučeno.